główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja za rok 2018

Załączniki:
Informacja za rok 2018 61 KB
artykuł nr 2

Informacja za rok 2017

Załączniki:
Informacja za rok 2017 61 KB
artykuł nr 3

Informacja za rok 2016

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Mokrsko

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mokrsko.pl w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójta Gminy Mokrsko.

Podmiot, który odbiera odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych  na terenie gminy Mokrsko: EKO-REGION, Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.

 

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Miejsce zagospodarowania odpadów: regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) Dylów A, gm. Pajęczno.

 

Osiągnięty poziom recyklingu

Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: w roku 2016 – 18,7 %.

Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych: w roku 2016 – 92,7 %.

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Osiągnięty przez Gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: w roku 2016  – 18,4 %.

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

Lokalizacja: Maręże, gm. Skomlin.

Obsługa PSZOK – pracownik Urzędu Gminy Skomlin. Odpady z PSZOK odbiera EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. Odpady od mieszkańców w PSZOK przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku  do piątku w godz. 7.30-15.30 (za wyjątkiem pierwszego i ostatniego poniedziałku miesiąca) i w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 15.00.

Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1 m3 na rok), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, popiół z palenisk domowych.

Na terenie Gminy Mokrsko brak punktów stacjonarnych zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sporządził: Arkadiusz Gmur

artykuł nr 4

Informacja za rok 2015

Podmioty odbierające odpady, miejsce zagospodarowania odpadów, osiągnięty poziom recyklingu

artykuł nr 5

ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady komunalne będą odbierane raz w miesiącu (kosz zielony i kosz z pokrywą w kolorze żółtym) i kwartalnie (kosz z pokrywą w kolorze pomarańczowym).

Harmonogramy oraz zasady wywozu z dokładnymi terminami wywozu odpadów będą dostarczone mieszkańcom.

Załączniki:
Zasady działania GSOOK.pdf 301 KB