główna zawartość
artykuł nr 1

Plan budynku Urzędu Gminy Mokrsko

Urząd Gminy Mokrsko - parter:

5. Pomieszczenie USC P
a
r
t
e
r

6. Urząd Statnu Cywilnego - kierownik

Stanowisko ds. osobowych i obronnych

tel. 43 841 18 18

Sprawy:

 • Urzędu Stanu Cywilnego
 • dowody osobiste ewidencja ludności
 • zatrudnienie i kadry
 • sprawy wojskowe

4. Stanowisko ds. obsługi Rady
i spraw gospodarczych

Sprawy:

samorząd gminny,

administracyjno - gospodarcze,

mechanizacja pracy,

sport i rekreacja.

tel. wewn. 35
 

7. Sekretariat
tel. faks 43 886 32 77; 43 886 32 88

email: urzad@mokrsko.pl

Sprawy:

 • obsługa sekretariatu,
 • obrona cywilna i przeciwpożarowa,
 • ochrona zabytków.

3. Stanowisko ds. rolnictwa,
geodezji i gospodarki nieruchomościami
tel. wewn. 25.
 

Sprawy:

 • rolnictwo,
 • łowiectwo,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • rozstrzyganie sporów o naruszenie stosunków wodnych na gruncie,
 • wydawanie decycji zatwierdzających podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

8. Wójt Gminy


Wejście przez sekretariat


Wójt przyjmuje ws. skarg i wniosków w poniedziałki 08:00 - 16:00

2. Sekretarz Gminy - Referat Organizacyjny
tel. wewn. 50

9. Pokój dyżurów radcy prawnego, leśniczego, doradcy rolniczego.

Przewodniczący Rady Gminy

1. Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Drogownictwa - kierownik
Stanowisko ds. inwestycji

tel. wewn. 22

Sprawy:

 • wodociągi wiejskie,
 • ochrona środowiska,
 • lokalizacja i planowanie przestrzenne,
 • inwestycje gminne.

Wejście <----

 

Wejście na piętro
 

Budynek Urzędu Gminy - piętro:

12. Działalność gospodarcza

tel. wewn. 12

Sprawy:

 • gospodarka mieszkaniowa,
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 • ochrona zdrowia,
 • podatek VAT,
 • cmentarnictwo grobowe i wojenne,
 • płace, rozliczenia z ZUS, PIT pracwoników UG i podległych jednostek
P
i
ę
t
r
o

11. Księgowość syntetyczna i analityczna budżetu Gminy

tel. wewn. 11

Sprawy:

 • realizacja faktur i rachunków,
 • rozliczanie zaliczek,
 • gospodarka materiałowa,
 • rzeczowe akty trwałe

13. Podatki i opłaty lokalne

tel. wewn. 13

Sprawy:

 • opłaty i podatki lokalne,
 • zaświadczenia o stanie majątkowym,


 Sala konferencyjna

14. Kasa
 
tel. wewn. 14.
 


15. Skarbnik Gminy - Referat Finansowy
tel. wewn. 21

16 Inspekor ds. drogownictwa.
Informatyk.

tel. wewn. 16

Sprawy:

 • utrzymanie i modernizacja dróg,
 • decyzje dot ustalenia lokalizacji wjazdów na działki.
Schody

 

W budynku ośrodka zdrowia na parterze znajduje się Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji i Spraw Społecznych tel. wewn. 41,46. Wejście od strony garaży.

Na piętrze obok pomieszczeń biblioteki znajduje się Gminny Punkt Konsultacyjny, tel. wewn. 47

Sprawy referatu:

pozyskiwanie funduszy,

zamówienia publiczne,

promocja Gminy,

inwestycje.